دکتر رامین جعفری

 

سوابق علمی و مدارک تحصیلی:

● کار شناسی:

رشته  : مهندسی مکانیک           نام دانشگاه : شیراز                 سال اخذمدرک تحصیلی: 1375

● کارشناسی ارشد:

رشته  : مهندسی مکانیک       نام دانشگاه :  شیراز                سال اخذمدرک تحصیلی: 1381

● دکترا:

رشته:  مهندسی مکانیک     نام دانشگاه : تربیت مدرس        سال اخذمدرک تحصیلی : 1385

● پسا دکترا:

رشته:  Soil- Tillage tools interaction  نام دانشگاه: بخش طراحی و تحقیقاتی مکانیک ماشینهای کشاورزی (AMRDC)- دانشگاه استرالیای جنوبی (UNISA)    سال اخذمدرک تحصیلی : 2006

 

 سابقه تدریس، تحقیق و کاری:

● شانزده سال تدریس دروس دانشگاهی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

● عضو کمیته انتشارات دانشگاه شیراز

● داور مجلات علمی

● رئیس موسسه فرهنگی هنری فاضل فرهیخته

● مدیر مسئول و صاحب امتیاز فصلنامه هوای بیداری

● مدیر مسئول و صاحب امتیاز انتشارات گنج علم

● مدرس دروس تخصصی نگارش و مقاله نویسی

● راهنمایی شش دانشجوی کارشناسی ارشد

● مشاوره بیش از ده دانشجوی کارشناسی ارشد

● دارنده یک طرح ملی

● دارنده دو مورد ثبت اختراع

● مولف سه عنوان کتاب

● ویراستار بیش از 40 عنوان کتاب

● تالیف سیزده عنوان مقاله علمی پژوهشی

● ارائه دوازده مقاله در کنفرانس های ملی وبین المللی

● نماینده بخش در شورا های تحصیلات تکمیلی، کمیته انتشارات و کمیته ارتباط با صنعت