دانشگاه فرهنگ و هنر فاضل رویداد استارتاپی با عنوان اقتصاد هنرموسیقی برگزار میکند 

مهمترین محورهای رویداد عبارتند از:

روش های نوین تجاری سازی آثار و محصولات موسیقایی 

اقتصاد پایدار هنر موسیقی 

کسب درآمد از موسیقی با شیوه های نوین