اساتید دانشگاه فرهنگ و هنر فاضل از بین اساتید خبره و نخبه در رشته های تخصصی دانشگاهی با تجربه کاری بالا انتخاب شده اند.